۴- مدیریت ، از نگاه اندیشمندان وپژوهشگران مربوطه دارای تعاریف متفاوت و متنوعی است. اما شاید بتوان تعریف زیررا جامع همه تعاریفی دانست که ارایه شده است: " مدیریت عبارتست از دانش وهنر استفاده بهینه از منابع سازمانی در جهت تحقق اهداه از پیش تعیین شده". براساس این تعریف مدیریت هم علم است وهم هنر! و این بدان معناست که بخشی از آن آموختنی وبخش دیگرش ذاتی است. فرایند مدیریت را : برنامه ریزی، سازماندهی، تامین منابع، هدایت ورهبری  وکنترل برشمرده اند. به استناد این برداشت از مدیریت، رهبری یکی از مراحل مدیریت تلقی می شود. بدین نحو که : دریک سازمان، پس از برنامه ریزی ( هدفگذاری، چگونگی نیل به اهداف) ، سازماندهی ( شناخت وظایف، دسته بندی وظایف وبرقراری رابطه بین آنان) ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز( تعیین وتامین منابع انسانی ) نوبت به هدایت آن می رسد. به تعبیر دیگر آن بخش از وظایف مدیران که به اداره نیروی انسانی مربوط می شود را رهبری می نامند.شاید بتوان گفت این همان بخشی است که هنر مدیریت نامیده می شود. اگر این تعریف را بپذیریم – که ظاهرا دلیلی برای رد آن وجود ندارد- باید قبول کنیم که رهبری بعدی از ابعاد مدیریت، رکنی از ارکان مدیریت ، مرحله ای از فرایند مدیریت و وظیفه ای از وظایف مدیران است. منبع

۵- به اینجا هم سری بزنید تا انواع مدیریت را ببینید. 

۶- به اینجا هم سری بزنید تا تعریف مدیریت را ببینید. 

۷- مدیریت فرا گرد به کار گیری مؤثر و کار آمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت ، و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده ، صورت می گیرد .

این تعریف ، پنج نکته اساسی ذیل را که زیر بنای مفاهیم کلی مدیریت در حوزه های نظریه پردازی و کاربرد هستند ، در بر دارد :

1ــ مدیریت یک فراگرد است ( فرآیند ) .

2ــ مدیریت بر هدایت تشکیلات انسانی دلالت دارد .

3ــ مدیریت مؤثر مبتنی بر تصمیم گیری مناسب و دستیابی به نتایج مطلوب است .

4ــ مدیریت کارآ ، متضمن تخصیص و مصرف مدبرانه منابع است .

5ــ مدیریت بر فعالیتهای هدفدار ، تمرکز دارد ( کارلیس، 1976، ص5 )

 مدیریت : فرآیند هماهنگی میان کارکنان ، دستورات و فعالیتهای آنها است .

مدیریت : فرآیند برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل ، هماهنگی و ارزشیابی می باشد .

مدیریت : کار با مردم ، به وسیله مردم ، و برای مردم .

مدیریت : یعنی اداره سازمان برای رسیدن به هدف های مطلوب  منبع

+ نوشته شده توسط عباس بختیاری در سه شنبه ۱۷ مهر۱۳۸۶ و ساعت |